Slide background

Vertrouwd, veilig en geregeld

Slide background
Slide background

Online portal van: Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs Nieuws


Na overname auto overleden partner geen dubbele bijtelling

Twee werknemers van hetzelfde bedrijf zijn met elkaar gehuwd en beiden hebben een auto van de zaak. Nadat een van de werknemers is overleden, neemt de echtgenoot zijn auto van de zaak over. Dan dreigt een dubbele toepassing van de bijtelling, die echter is te voorkomen met een beroep op de hardheidsclausule.
Een echtpaar is in dienst bij dezelfde werkgever en beide echtgenoten beschikken over een auto van de zaak. De werkgever stelt een Hyundai i30 ter beschikking aan de vrouw en een Volkswagen Up aan haar echtgenoot. De werkgever past geen bijtelling vanwege privégebruik van de Volkswagen toe omdat de man een verklaring ‘Geen privégebruik auto’ overlegt. Op het loon van de vrouw past de werkgever wel de bijtelling voor het privégebruik van de Hyundai toe. Op 25 juli 2019 overlijdt de vrouw. Vervolgens neemt de werkgever de Volkswagen van de man in. Vanaf 1 augustus 2019 gebruikt de man de Hyundai. Bovendien past de werkgever vanaf die periode de bijtelling toe op zijn .....
Wed, 15 Sep 2021 12:00:00
Lees verder...


Cao-onderhandelingen weer op gang

Op dit ogenblik wordt in vrijwel alle sectoren van de economie onderhandeld over cao’s. In augustus werden slechts vijf nieuwe cao’s overeengekomen met een gemiddelde loonafspraak van 1,8%.
Dit blijkt uit het cao-maandbericht van AWVN, arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. Tot en met augustus werden dit jaar 208 cao’s voor 2,5 miljoen werknemers afgesloten met een gemiddelde loonafspraak van 1,9% (2020: 2,3%) terwijl 438 cao’s voor 4,3 miljoen werknemers in 2021 aan de beurt zijn voor vernieuwing. De gemiddelde loonafspraak van de augustus-akkoorden past in de lijn van de afgelopen maanden, al zijn de vijf afgesloten cao’s te weinig zijn om grote conclusies aan te verbinden. .....
Wed, 15 Sep 2021 12:00:00
Lees verder...


Alle verzwegen voorraad als winst bestempelen is onredelijk

Ook als sprake is van omkering van de bewijslast, moet de Belastingdienst een redelijke schatting van de winst maken. Daarbij kan een winstcorrectie op basis van de hele niet-verantwoorde voorraad onredelijk zijn.
Een echtpaar drijft een onderneming met gebruikmaking van een VOF. Deze VOF handelt voornamelijk in gouden sieraden. Zij koopt nieuwe sieraden in bij een handelaar in Dubai en verkoopt sieraden aan ondernemingen in Europa en aan particulieren. Daarnaast verkrijgt de VOF sloopgoud door sieraden te kopen. De VOF smelt een deel van het sloopgoud om tot baren goud die zij daarna exporteert naar de handelaar in Dubai. De rest van het sloopgoud verkoopt de VOF aan een ander bedrijf of laat het omsmelten voor de eigen voorraad. Hoewel de VOF jaarlijks haar goudvoorraad inventariseert, valt niet af te leiden op welk moment en tegen welk bedrag zij de sieraden inkoopt. Een exacte inkoopprijs is daardoor niet eenduidig uit de gevoerde administratie vast te stellen. De .....
Tue, 14 Sep 2021 12:00:00
Lees verder...


Chauffeurs hebben arbeidsovereenkomst met Uber

Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat chauffeurs die zich in persoon met Uber hebben verbonden en die via de Uber-app passgier vervoeren onder de CAO Taxivervoer vallen. De overeenkomst van de chauffeurs met Uber voldoet volgens de rechtbank aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst.
De zaak is aangespannen door FNV. De vakbond was van mening dat tussen Uber en de chauffeurs sprake was van een arbeidsovereenkomst. Volgens Uber is zij een technologiebedrijf en runt zij een platform waar zelfstandige chauffeurs en hun klanten elkaar kunnen ontmoeten en een overeenkomst kunnen aangaan. Maar volgens FNV is de betrokkenheid van Uber veel groter: het bedrijf organiseert de vervoersdiensten tot in detail. .....
Tue, 14 Sep 2021 12:00:00
Lees verder...


Lijfrentepremiebetaling kan via werkgever lopen

De omstandigheid dat het betalen van een premie via de werkgever loopt, sluit niet uit dat sprake is van een lijfrente voor de toepassing van belastingverdragen.
Een stichting voert een overbruggingsregeling voor profvoetballers in Nederland uit. Binnen deze regeling kennen clubs als werkgever een aanspraak op een overbruggingsuitkering toe aan voetballers die bij hen in dienst zijn. De club moet de stichting daarvoor maandelijks een fondspremie betalen. De clubs houden deze premies in op het brutoloon van de voetballers. Een van de participerende voetballers woont in Australië op het moment dat hij een overbruggingsuitkering ontvangt. De Nederlandse fiscale autoriteiten bestempelen deze uitkering als een voordeel behaald in het kader van een dienstbetrekking als sporter. Nederland mag zo’n voordeel belasten. De stichting is het daar niet mee eens. Zij stelt dat de uitkering voortvloeit uit een lijfrente. Daarom zou alleen Australië mogen heffen. Het geschil mondt uit in .....
Mon, 13 Sep 2021 12:00:00
Lees verder...


Zieke dga krijgt toch nog gebruikelijk loon

Volgens Rechtbank Gelderland is het feit dat de dga van een bv een deel van het jaar ziek is op zich geen reden om zijn (fiscaal) loon direct te verlagen.
De ondernemingsactiviteiten van een bv omvatten onder andere consultancy- en bemiddelingsactiviteiten. De bv betaalt over 2015 geen salaris uit aan haar dga, omdat deze door hartfalen bijna heel 2015 arbeidsongeschikt is. Maar de inspecteur gaat uit van een gebruikelijk loon van € 44.000. Daarbij is hij bereid rekening te houden met een eventuele bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak. De bv begint een beroepsprocedure. .....
Thu, 09 Sep 2021 12:00:00
Lees verder...


Onderzoek AWVN naar vaccinatiestatus

Uit een ledenonderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat een meerderheid van de werkgevers het onwenselijk vindt dat ze de vaccinatiestatus van medewerkers niet mogen opvragen. Ze willen dat het ten minste voor bepaalde functies en werkomstandigheden mogelijk wordt om te registreren of hun werknemers gevaccineerd zijn.
Ruim 600 bij AWVMN aangesloten werkgevers hebben deelgenomen aan het onderzoek. Een grote meerderheid van de werkgevers (70%) maakt zich zorgen over de veiligheid op de werkvloer in verband met niet-gevaccineerde werknemers. Een vergelijkbaar aantal vindt dat zij naar de vaccinatiestatus van medewerkers moeten kunnen vragen. Binnen de huidige regelgeving mag dat echter niet. Daarentegen mag deze vraag wel aan klanten worden gesteld en wordt het inzetten van de Coronacheck-app voor klanten in sommige sectoren zelfs verplicht. .....
Thu, 09 Sep 2021 12:00:00
Lees verder...


Verlies niet navorderen zonder verliesherzieningsbeschikking

De inspecteur die een natuurlijk persoon een navorderingsaanslag wil opleggen vanwege een ten onrechte verrekend verlies moet eerst een herzieningsbeschikking opstellen. Doet hij dat niet, dan zal de belastingrechter de navorderingsaanslag vernietigen.
In 2009 emigreert een echtpaar van Nederland naar Zwitserland. Zij geven in hun aangifte IB/PVV 2011 als buitenlandse belastingplichtigen een negatief inkomen uit werk en woning op. De inspecteur geeft een verliesbeschikking af waarin hij de aangiftes van het echtpaar volgt. Vervolgens verrekent de Belastingdienst bij beschikking het verlies uit 2011 met een positief box 1-inkomen uit 2008. Naderhand neemt de fiscus het standpunt in dat de echtgenoten in 2011 helemaal geen box 1-verlies hebben geleden. De man krijgt daarom een navorderingsaanslag 2008 opgelegd. Maar de inspecteur heeft de verliesbeschikking niet herzien bij voor bezwaar vatbare beschikking. Hij meent dat een verliesherzieningsbeschikking besloten ligt in de .....
Wed, 08 Sep 2021 12:00:00
Lees verder...


Termijn indienen derdenverklaring NOW verlengd

De termijn voor het indienen van de derdenverklaring bij de vaststellingsaanvraag NOW is met veertien weken verlengd. Daarbij is wel van belang dat de vaststelling van NOW-1 uiterlijk 31 oktober 2021 is aangevraagd.
De controle voor de NOW is afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag en de grootte van het bedrijf. Bedrijven die een voorschot hebben gehad tussen de € 20.000 en de € 125.000 moeten een derdenverklaring inleveren bij UWV. Accountants hebben aan de bel getrokken dat ze mogelijk de deadline voor het tijdig indienen van derdenverklaringen niet halen. Boven de € 125.000 hebben bedrijven een accountantsverklaring nodig. Dit zijn relatief weinig bedrijven, maar met grote subsidiebedragen. Om de druk bij de accountants te verlichten, kunnen bedrijven tot veertien weken na de vaststellingsaanvraag nog een accounts- of derdenverklaring indienen. Deze aanvullende veertien weken voor de derdenverklaring gelden alleen als de vaststelling uiterlijk 31 oktober .....
Wed, 08 Sep 2021 12:00:00
Lees verder...


Vestigingsadressen ondernemers blijven openbaar

Volgens staatssecretaris Keijzer is het in algemene zin afschermen van adressen (privé of anderszins) van zelfstandigen en ondernemers in het Handelsregister een vergaande maatregel die in de praktijk op onderdelen niet uitvoerbaar is. Wel heeft de staatssecretaris een voorstel in voorbereiding tot standaard afscherming van woonadressen, niet zijnde vestigingsadressen.
In juli 2021 zijn Kamervragen gesteld om duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken ten aanzien van een (eerder ingediende) motie waarin werd verzocht om de privéadressen van zelfstandigen en ondernemers af te schermen als daarom werd verzocht. Volgens de staatssecretaris heeft dat echter gevolgen voor de rechtszekerheid en voor het naleven van verplichtingen van bepaalde afnemers (bijvoorbeeld in het kader van de Wwft). In het Handelsregister wordt het vestigingsadres van ondernemingen en rechtspersonen getoond, omdat dit bijdraagt aan de rechtszekerheid in het handelsverkeer. Het register biedt een .....
Tue, 07 Sep 2021 12:00:00
Lees verder...