Slide background

Vertrouwd, veilig en geregeld

Slide background
Slide background

Online portal van: Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs Nieuws


Geen nieuw feit bij opleggen navorderingsaanslag

Vloeit de navorderingsaanslag voort uit een feit dat bij het opleggen van de definitieve aanslag bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn? Dan is geen sprake van een nieuw feit en kan geen navorderingsaanslag worden opgelegd.
Een man heeft zich sinds 2013 ingeschreven als ondernemer. Hij houdt zich bezig met het aanbieden van technische oplossingen gericht op fysieke beveiliging. De ondernemer heeft haast geen omzet behaald. De inspecteur heeft in 2016 een boekenonderzoek ingesteld. Zijn conclusie was dat geen sprake is van een bron van inkomen. Bij het opleggen van de (navorderings)aanslagen heeft de inspecteur dan ook geen rekening gehouden met de winst uit onderneming. Bij Rechtbank Noord-Holland is het de vraag of de inspecteur voor 2016 een navorderingsaanslag kon opleggen en of sprake is van winst uit onderneming. .....
Thu, 21 Oct 2021 12:00:00
Lees verder...


Hogere loonafspraken in cao’s

De loonafspraken die in september zijn gemaakt, zijn met een gemiddelde van 2,4% de hoogste sinds de corona-pandemie en -maatregelen een rol spelen in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Het aantal nieuw afgesproken cao’s was in de afgelopen maand 17, een normaal aantal.
Uit het cao-maandbericht van AWVN, arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende economische sectoren. De hoogste loonafspraken worden gemaakt in sectoren waar de vooruitzichten het gunstigst zijn en waar het ook tijdens de coronacrisis relatief goed ging, zoals industriële sectoren en de groothandel. Daartegenover staan sectoren die het bedrijfseconomisch erg moeilijk hebben, zoals de horeca en de cultuursector, inclusief de evenementensector. .....
Thu, 21 Oct 2021 12:00:00
Lees verder...


Voor verruimde schenkvrijstelling geen 180-dagenregel

Heeft de inspecteur het beroep op de verruimde schenkvrijstelling voor de schenkbelasting geaccepteerd? Dan vloeit daaruit dwingend voort dat die verkrijging geen fictief erfrechtelijke verkrijging is, want de 180-dagenregel is niet van toepassing.
Een zoon ontvangt van zijn moeder op 10 januari 2014 een schenking van € 5.141. Daarna ontvangt hij op 4 juli 2014 een bedrag van € 10.000 en in september 2014 een schenking van € 90.000. Bij de aangifte schenkbelasting doet de zoon een beroep op de verruimde schenkvrijstelling van € 100.000. Op 2 oktober 2014 overlijdt moeder. Aanvankelijk heeft de Belastingdienst een navorderingsaanslag schenkbelasting opgelegd, waarbij de verruimde schenkvrijstelling niet in aanmerking is genomen. In beroep vermindert de inspecteur de aanslag schenkbelasting alsnog naar nihil. Bij de Rechtbank Noord-Holland is in geschil of het geschonken bedrag van in totaal € 100.000 als fictief erfrechtelijke verkrijging in aanmerking moet worden .....
Wed, 20 Oct 2021 12:00:00
Lees verder...


Ondernemersportaal vervalt voor btw-aangifte

Vanaf 2022 kunnen ondernemers geen btw-aangifte meer doen via het ondernemersportaal. De Belastingdienst adviseert ondernemers daarom nu al over te stappen naar een andere manier van aangifte doen.
Ruim 180.000 ondernemers met een eenmanszaak, van wie is bekend dat zij het ondernemersportaal gebruiken om btw-aangifte te doen, kunnen binnenkort een brief van de Belastingdienst verwachten. De Belastingdienst raadt ondernemers in de brief aan zich nu al op de overstap voor te bereiden. .....
Wed, 20 Oct 2021 12:00:00
Lees verder...


Renteaftrek over 35% aandeel in bouwkundig splitsbaar pand

Een belang van minder dan 50% in een pand, dat volgens het kadaster niet is opgesplitst, kan toch een eigen woning zijn. Tenminste, als de bewoners dit (bouwkundig splitsbare) deel bewonen. Dat blijkt uit een oordeel van Hof Den Haag.
Twee echtparen zijn samen eigenaar van een woning. Het ene echtpaar bezit 35% van de woning, het andere echtpaar de resterende 65%. Ieder stel woont in zijn eigen deel, zodat geen sprake is van een gemeenschappelijke huishouding. De woning is niet kadastraal gesplitst. De eigenaren van het deel van 35% geven in hun aangifte inkomstenbelasting hun aandeel in de woning op als eigen woning. Maar de Belastingdienst meent dat de woning in box 3 valt. De fiscus stelt dat de waardeontwikkeling van de woning de echtgenoten voor slechts 35% aangaat. Voor de kwalificatie als eigen woning is echter vereist dat de waardeontwikkeling de eigenaar voor 50% of meer aangaat. De echtgenoten met het 35% belang gaan in beroep. In eerste instantie levert dit hen .....
Tue, 19 Oct 2021 12:00:00
Lees verder...


Bedrijven krijgen voldoende ruimte om schulden te betalen

Volgens staatssecretaris Vijlbrief krijgen bedrijven veel ruimte om tot een oplossing te komen voor de schulden die door de coronacrisis zijn ontstaan. Hij ziet nog geen aanleiding om de regelingen van persoonlijke aansprakelijkheid van ondernemers te wijzigen.
Tweede Kamerleden wilden van de staatssecretaris weten of het klopt dat een ondernemer die vanaf 1 oktober 2021 niet op tijd aangifte doet en op tijd de belastingschuld betaalt, niet in aanmerking komt voor de betalingsregeling en nog voor 1 oktober 2022 zijn belastingschuld volledig terug dient te betalen. Volgens de staatssecretaris kan een in de kern gezond bedrijf dat per 1 oktober 2021 nog niet in staat is om zijn nieuwe betalingsverplichtingen te voldoen, onder strikte voorwaarden aanvullend uitstel krijgen tot 1 februari 2022. Het niet tijdig doen van aangifte of voldoen van nieuwe betalingsverplichtingen heeft tot 1 oktober 2022 geen gevolgen voor het recht op de betalingsregeling van 60 maanden. Vanaf de start .....
Tue, 19 Oct 2021 12:00:00
Lees verder...


Beheer bankrekeningen niet aannemelijk gemaakt

In beginsel is degene die over vermogen kan beschikken degene die de inkomsten uit sparen en beleggen geniet. Bij banktegoeden is dat in de regel de rekeninghouder. Meent de rekeninghouder dat hij niet degene is die belasting moet betalen over het vermogen? Dan moet de rekeninghouder dit aannemelijk maken.
De vader van een man is op 29 november 2005 overleden. De man, zijn broer en zijn moeder zijn de erfgenamen van de vader. Vader heeft in zijn testament moeder tot executeur benoemd. Ook heeft vader moeder tot bewindvoerder benoemd voor de afwikkeling van de nalatenschap van vader. Bij de verdeling van de nalatenschap heeft moeder de man als executeur aan zich toegevoegd. Voor het jaar 2017 is de inspecteur afgeweken van de door de man ingediende aangifte. Hij heeft namelijk het aangegeven vermogen verhoogd met de saldi van een aantal bankrekeningen. De man heeft de saldi van deze bankrekeningen op de peildatum niet in zijn aangifte 2017 opgenomen. In geschil bij Rechtbank .....
Mon, 18 Oct 2021 12:00:00
Lees verder...


Zonder contractuele aflossingsverplichting geen renteaftrek

Voor aftrek van rente betaald op een lening voor de eigen woning geldt dat de lening ten minste annuïtair en in ten minste 30 jaar moet zijn afgelost. Er is geen aftrek als in de overeenkomst voornoemde aflossingsverplichting niet contractueel is overeengekomen. Het feitelijk wel in 30 jaar annuïtair aflossen is dan niet meer van belang.
Een zoon en zijn vader gaan een overeenkomst van geldlening aan voor de aanschaf van de woning van de zoon. De vader verstrekt een lening van € 195.000. In de leningsovereenkomst staat dat de (restant)schuld in onderling overleg tussen geldgever en geldlener met elkaar wordt afgestemd en betaald. Voor het jaar 2015 heeft de inspecteur de aangifte van de zoon gevolgd. Hierin heeft de zoon de betaalde rente op de lening aan zijn vader in aftrek gebracht. De inspecteur weigert voor 2016 de aftrek en corrigeert de aangifte. Voor 2015 legt de inspecteur een navorderingsaanslag op. .....
Thu, 14 Oct 2021 12:00:00
Lees verder...


Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangepast

De Eerste Kamer heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen minister Koolmees verzocht om de complexiteit van het wetsvoorstel, in overleg met pensioenuitvoerders, te verminderen. Het voorstel tot aanpassing van de uitstelmogelijkheid van een bedrag ineens is door staatssecretaris Wiersma naar de Tweede Kamer gestuurd.
In het oorspronkelijk kon het keuzerecht bedrag ineens slechts op één datum worden uitgeoefend: de pensioeningangsdatum. In de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel krijgt de deelnemer, op aandringen van de Tweede Kamer, de keuze om een bedrag ineens niet tot uitkering te laten komen op de pensioeningangsdatum, maar dit uit te stellen tot de maand februari van het jaar volgend op het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. Pensioenuitvoerders waren van mening dat de gekozen variant niet evenwichtig was en voor hen een complexiteit creëerde pop het gebied van administratie, communicatie en .....
Thu, 14 Oct 2021 12:00:00
Lees verder...


Geen aftrek liquidatieverlies bij goede aankoop deelneming

Voor een holding kan het interessant zijn om aannemelijk te maken dat de acquisitie van een tussenhoudster eigenlijk een miskoop was. Dit kan een beperking van de aftrek van een eventueel liquidatieverlies voorkomen.
Een bv koopt in 2004 van een derde 74% van de aandelen in een Limited (Ltd.) De indirecte moedermaatschappij van de bv koopt de resterende 26%. Deze moedermaatschappij brengt later dat jaar deze aandelen in de bv in. De Ltd. houdt (in)direct een 100% belang in acht andere lichamen. In 2012 vindt de liquidatie van de Ltd. plaats. De bv stelt daarbij een liquidatieverlies te hebben geleden van € 17.536.821. De Belastingdienst stelt het liquidatieverlies echter op nihil. Daarbij past de fiscus een wettelijke bepaling voor de liquidatie van een tussenhoudster toe. Deze bepaling treedt in werking als de deelneming van de ontbinden tussenhoudster na de verkrijging in waarde is gedaald. Deze waardedaling komt in mindering op het aftrekbare liquidatieverlies. In dit .....
Wed, 13 Oct 2021 12:00:00
Lees verder...